O projekcie

Projekt „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” stanowi program mobilności zagranicznej współfinansowanej z środków Unii Europejskiej, w ramach którego odbędą się staże zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Uczestnikami projektu będą uczniowie następujących profili zawodowych:

 • Technik informatyk (2×10 osób)
 • Technik logistyk (2×10 osób)
 • Technik hotelarstwa (2×10 osób).

Przewidywana jest realizacja dwóch mobilności w ramach projektu, które trwać będą po 2 tygodnie każda i odbywać w Grecji, a udział w nich wezmą 30-osobowe grupy, składające się z przedstawicieli wszystkich 3 profili zawodowych, a także nauczyciele-opiekunowie.

Partnerem zagranicznym w ramach projektu jest greckie przedsiębiorstwo konsultingowo-szkoleniowe Kika Mobility Training Center, posiadające doświadczenie w realizacji programów mobilnościowych, współpracując dotychczas z wieloma podmiotami w Polsce i Grecji, wspierając proces realizacji projektu poprzez przygotowywanie miejsc pracy w greckich zakładach branży informatycznej, logistycznej oraz turystycznej, w tym hotelarskiej.

W czasie wyjazdu uczniowie zrealizują staż zawodowy w wybranych przedsiębiorstwach greckich, który obejmie głównie warsztaty oraz praktyczne wykonywanie powierzonych zadań pod okiem praktyków.

Cele projektu i spodziewane rezultaty są wieloaspektowe. Głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, ich wiedzy, kompetencji i umiejętności za sprawą odbytego stażu. Długoterminowy rezultat obejmie zaś aktywizację zawodową i społeczną młodzieży w wymiarze lokalno-regionalnym, krajowym, a nawet europejskim (międzynarodowym).

W ramach projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe, wpisujące się w cel główny projektu:

 • wykreowanie wśród uczniów nowoczesnych i pożądanych wartości i postaw europejskich;
 • umożliwienie uczniom rozwoju/zdobycia tzw. umiejętności miękkich, w skład których wchodzą m.in. umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów itp.;
 • zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami edukacji i innowacyjnym warsztatem dydaktycznym;
 • wzmocnienie kompetencji zawodowych i autorytetu nauczycieli;
 • zwiększenie zdolności językowych uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie;
 • zwiększenie atrakcyjności i unowocześnienie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie jako placówki dydaktycznej o międzynarodowej ofercie stażowej oraz szerokiej sieci współpracy;
 • zwiększenie atrakcyjności uczniów jako potencjalnych kandydatów do pracy;
 • otwarcie uczniów na rynek międzynarodowy, na którym liczy się przede wszystkim profesjonalizm i fachowość.

Wpływ projektu na wszystkie grupy docelowe będzie niezwykle pozytywny i do tego osiągnie wymiar nie tylko lokalny, ale i krajowy, a nawet ponadkrajowy. Spodziewany wpływ projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” na jego uczestników, Szkołę, organizację oraz lokalne społeczności partnerską obejmuje szereg korzyści i pozytywnych zmian w funkcjonowaniu. Rozwój uczniów, a także kadry szkoły i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, ma się przyczynić do ożywienia wszystkich podmiotów poprzez wzrost liczby podejmowanych działań, poprawę ich jakości, wzbogacenie oferty możliwości rozwoju młodzieży uczestniczącej w kształcenia, a także kadry. Idąc dalej, wszystko to ma się przyczynić do rozwoju współpracy międzynarodowej, większego otwarcia lokalnych społeczności oraz do rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy, bogatszego o wykwalifikowanych pracowników i lepiej zorganizowaną strukturę instytucji przygotowujących młodzież do pracy.